تبلیغات
وبـلاگ تـخـصـصـی حـسابداری و حسابرسی - اصلاح حساب - درآمدها و هزینه های ثبت نشده (3)
وبـلاگ تـخـصـصـی حـسابداری و حسابرسی
کفی بالله حسیبا

بسم الله الرحمن الرحیم

 ادامه اصلاح حساب ــ درآمدها و هزینه های ثبت نشده:

الف ) درآمدهای ثبت نشده:


به درآمدهایی گویند که تحقق یافته ولی هنوز در دفاتر ثبت نشده است .


برخی درآمــدهــا بــتـدریـج ایـجــاد مـی شوند ولی فقط  در موقع دریافت وجوه نقدی

دردفاتر ثبت میگردد . مثل درآمد بهره یا مال الاجاره که مالک آنرا در پایان ماه دریافت

میدارد. 

در پایان دوره مالی باید میزان دقیـق اینگونـه درآمـدها ی ثبـت نـشده تعیین و مـعـادل

درآمدهای مذکورحساب درآمـد ودارایـی مـربوط بـآن افزایش یابد (دارایی بدهکار-درآمد

بستانکار) ماننددرآمد بهره ای که تاآخرین رو دوره مالی باسناد دریافتنی تعلق گرفته

ولی هنوز به حیطه وصول درنیامده است.


       مثلا تجارتخانه ای سفته سه ماهه ای را با مبلغ اسمی ۰۰۰ر۴۰۰ ریال و با نرخ ۶٪

درابتدای اسفند ازیکی ازمشتریان دریافت داشته است.میدانیم که دراول خرداد سال

بعد تجارتخانه مذکور با تسلیم این سفته به صادر کننده مبلغ ۰۰۰ر۴۰۶ ریال ، اصل و

بهره آنرا وصول میکند

مبلغ ۰۰۰ر۶ ریال بهره متعلق باین سفته بابت استفاده از مبلغ اسمی در طول سه

ماه میباشد.و چون یک ماه آن در سال قبل بوده در اجرای اصل  { وضع هزینه های هر

دوره از درآمدهای همان دوره} و تعیین سود ویژه سالانه معادل ثلث بهره متعلق به

سفته بعنوان درآمد سال قبل و بقیه بعنوان درآمد سال آتی تلقی میشود. لذا در پایان

سال آرتیکل زیر را داریم.

۲۹/۱۲  بهره دریافتنی    ۰۰۰ر۲

                   درآمد بهره        ۰۰۰ر۲

     محاسبه بهره یکماهه متعلق به سفته ۱/۱۲   

 

 حساب بهره پرداختنی دارای مانده بدهکار میگردد . حساب درآمد بهره در پایان دوره

بسته میشود . و مانده آن به حساب خلاصه سود و زیان میرود.

لذا حساب بهره دریافتنی { کارمزد دریافتنی ، حق العمل دریافتنی و مال الاجاره

دریافتنی}ازحسابهای دارایی جاری ومانده آن درستون دارایی ترازنامه درج میشود.

و به دفاتر سال بعدمنتقل میشود.


در دوره مالی جدید میتوان بیکی از دو روش زیر مانده حساب بهره دریافتنی را صفر

کرد.

 ۱ )  در ابتدای دوره مالی جدید مانده حساب بهره دریافتی را با استفاده از یک آرتیکل

معکوس به حساب درآمد بهره انتقال داد.

  ۱/۱ درآمد بهره ۰۰۰ر۲

             بهره دریافتنی   ۰۰۰ر۲

   برگشت مانده حساب بهره دریافتنی بحساب درآمد

حسـاب درآمـد بـهـره کـه معـمولا دارای مانده بستانکار است دارای ۰۰۰ر۲ ریال مانده

بدهکار شده است و این استثنا بــدین جهت است که بتوان درآمـــــد واقعی بهره سال

جدید را در دفاتر ثبت کرد.

لذا آرتیکل مربوط به اصل و بهره سفته در ۱ر۳ :

۱ر۳  صندوق ۰۰۰ر۴۰۶

               اسناد دریافتنی  ۰۰۰ر۴۰۰

               درآمد بهره         ۰۰۰ر۶

        وصـــول ســفتـــه ۱ر۱۲

۲) مانده حساب بهره دریافتنی رادر ثبت نخستین درآمدهای بهره به صفر رساند.

در این روش آرتیکل معکوس زده نمیشودو مانده حساب بهره دریافتنی بهمان شکل

باقی مانده واین حساب درثبت نخستین درآمدهای بهره سال جدید بجای حساب درآمد

بهره بستانکارمیشود

 

۱ر۳   صندوق    ۰۰۰ر۴۰۶

                        اسناد دریافتنی    ۰۰۰ر۴۰۰

                   بهره دریافتنی       ۰۰۰ر۲

                   درآمد بهره             ۰۰۰ر۴            

                      وصـــول ســفتـــه ۱ر۱۲

 

 

 ب ) هزینه های ثبت نشده :

 

 هزینه هاییست که قطعیت یافته ولی هنوز در دفاتر به ثبت نرسیده است .

قاعده کلی بر این است که معادل هزینه های مذکور یک حساب هزینه بــــدهکار و یک

حساب بدهی بستانکار میشود.

فرض کـنـید شـرکـتی اتومـــوبیلی اجاره کرده است و اجاره بهای آنرا هر دو ماه یکبار

بر مبنای مسافت طی شده میپردازد.اگر آخرین اجاره در پایان بهمن ماه پرداخت شده

باشد . موعد پرداخت بعدی فروردین سـال بـعـد می بـاشد . ولازم است در پایان اسفند

مسافت طی شده در اسفنـــد تعیــین واجاره بهای مسـافت مـذکور مـحاسبه و هزینه

متعلق در حسابها منظور گردد.

فرض کنید اجاره بهای مسافت طی شده در اسفند ۶۰۰ر۹ ریال باشد در پایان اسفند:

۲۹ر۱۲  هزینه اجاره اتومبیل   ۶۰۰ر۹

                         اجاره پرداختنی        ۶۰۰ر۹

             محاسبه هزینه اتومبیل در اسفند


مانند حسابهای مربوط به وجوه دریافتنی بیکی از دو روش زیر عمل میکنیم.


۱ ) بااستفاده از یک آرتیکل معکوس مانده حساب اجاره پرداختنی را در ابتدای دوره مالی جدید

به حساب هزینه اجاره اتومبیل انتقال داد.که در اینصورت حساب اخیر موقتا و بــطــور

استثنایی مانده  بستانکار پیدا میکند.

۲) مــانده حســـاب اجــاره پــرداخــتـنی را در ثــبت نخستین آرتیکل مربوط به پرداخت

هزینه اجاره اتومبیل به صفر رساند.
طبقه بندی: اصلاح حساب - درآمدها و هزینه های ثبت نشده (3)، 
برچسب ها: اصلاح، حساب، درآمدها، و، هزینه های، ثبت، نشده، (3)،
ارسال توسط محمد فراهانی

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان