تبلیغات
وبـلاگ تـخـصـصـی حـسابداری و حسابرسی - دستمزد و حقوق و قانون مالیات و بیمه (3)
وبـلاگ تـخـصـصـی حـسابداری و حسابرسی
کفی بالله حسیبا

مرتبه
تاریخ : 8 اردیبهشت 90

 

 

 

درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق :

 

  1-     مسكن با اثاثیه معادل 20 % حقوق و مزایای نقدی باستثنای مزایای نقدی

  موضوع ماده 91 در ماه پس از وجوهی كه ازاین بابت از حقوق كارمندان كسر

 میشود.

  2 - اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد بدون راننده 5 % حقوق و

مزایای مستمر نقدی پس ازوضع كسر وجوهی كه از این بابت از حقوق كارمند كسر

میشود.

 

ماده 84 :

 

تا میزان 150 برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام

 

هماهنگ پرداخت مصوب سال 1370 ، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق كلیه حقوق

 

بگیران از جمله کارگران مشمول قانون كار ،از یك یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف

 

میباشند.

 

اضافه پرداختی بابت مالیات حقوق مسترد خواهد شد مشروط بر اینكه بعداز انقضای

 

تیرماه سال بعد تا آخرآن سال با درخواست كتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل

 

سكونت مورد مطالبه قرار گیرد.(ماده 87)

 

 

ماده 91

 

درآمدهای حقوق معاف از پرداخت مالیات :

 

1- روسا و اعـضـای مـاموریـتهای سیـاسـی در خارج از ایـران و روسـا و اعضای

 

هــیات هـای نمایندگی فوق العــاده درآمد حــقوق دریافـتــی از دولت متبــوع خود به

 

شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیات های نمایـندگی سازمان ملل متـحد

 

وموسسات تخصـصی آندرایران نسـبت به درآمد حقوق دریافتی ازسازمان وموسسات

 

مزبور درصورتیكه تابع دولت ایران نباشند.

 

2- روسا و اعضای كـنسولی خارجی در ایـران و كارمـندان موســسات فرهنـگی دول

 

خارجی نسـبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متفابل .

 

3- كارشناسان خارجی كه با موافقت دولت ایران ازمحل كمكهای بلاعوض فنی و

 

اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی یا موســسات بین الملـلی به ایـران اعزام

 

میـشوند به نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا موسسات بین المللی مذكور.

 

4- كارمندان محلی سفارتخانه ها ،كنـسولگریها و نـمایندگیهای دولت ایران در خارج

 

نسـبت به درآمد حقــوق دریافتی از دولت ایران ،در صورتیكه تابعیت دولت ایران

 

نباشند به شرط معامله متقابل.

 

5- حقوق بازنشستگی ،وظیفه ،ومستمـری و پایان خدمـت و خـسارت اخـراج و باز

 

خرید خدمـت یا مسـتمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی

 

استفاده نشده كه در موقع بازنشستگی به حقوق بگیر پرداخت شود.

 

6 - هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل .

 

7 – مسكن واگذاری در محـل كارگـاه یا كارخانه جهـت استـفاده كارگـران كارخـانه و

 

خانه های ارزان  قیــمت سازمانی در خارج از محل كارگران یا كارخانه كه مورد

 

 استفاده كارگران قرار میگیرد.

 

8 - وجوه حاصله از بیمه بابت خسارت بدنی و معالجه و امثال آن

 

9 -عیدی سالانه وپاداش آخرسال جمعا معادل یك دوازدهم میزان معافیت مالیاتی م84.

 

10 – خانـه های سازمانـی كه با اجـازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در

 

اختیار ماموران كشوری گذاشته میشود.

 

11 – وجوهی كه كارفرمـا بابت معالجه كارگران خود یا افراد تحت تكفل آنها مستقیما

 

بوسیله حقوق بگیر به پزشك یا بیمارستان باستناد اسناد ومدارك مثبته پرداخت میشود

 

12 - مزایای غیر نقدی پرداختی به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافیت ماده 84

 

13 - درآمد حقـوق پرســـنل نیروهـای مـــسلح اعم از نظـامی و انتظـامی ،مشـمول

 

قانـون استــخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان و آزادگان.

 
طبقه بندی: دستمزد یا حقوق و قانون بیمه و مالیات (3)، 
برچسب ها: دستمزد، و، حقوق، قانون مالیات و بیمه (3)،
ارسال توسط محمد فراهانی

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان