تبلیغات
وبـلاگ تـخـصـصـی حـسابداری و حسابرسی - دستمزد یا حقوق و قانون بیمه و مالیات (4)
وبـلاگ تـخـصـصـی حـسابداری و حسابرسی
کفی بالله حسیبا

 

 

 ماده 92 :

 

50 % مالیات حقــوق كاركنان  شاغـل در مناطـق كمـتر توسعه یافته طبق فهرست

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور بخشوده میشود

 

ماده 148 قانون مالیاتها: هزینه های قابل قبول مالیاتی

1- قیمت خرید كالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی دركالا وخدمات فروخته

 شده.

2- هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت كاركنان. براساس مقررات استخدامی

مؤسسه به شرح زیر:

الف – حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی و یا غیرنقدی (مزایای

غیرنقدی به قیمت تمام شده برای كارفرما).

ب – مزایای غیرمستمر اعم از نقدی و یرنقدی از قبیل خواربار، بهره‌وری، پاداش،

 عیدی، اضافه‌كار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده

 مسافرت مدیران و بازرسان و كـاركـنان به خـارج

از ایران بمنظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بـود كه از طرف

وزارت امور اقتصــادی و دارائی، و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تهیه و به‌

تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.

ج – هزینه های بهداشتی ودرمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی وعمر

وحوادث ناشی ازکارکنان 

د – حقوق بـازنـشـسـتگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و

خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد برمانده حساب ذخیره مربوط.

هـ ـ وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همــچنـین تا

میــزان سه درصد (3%)

حقوق پرداخـتی سالانه بابـت پـس انداز كاركنـان براسـاس آئین‌نامـه‌ای كه پیـشـنـهاد

سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

وـ معادل یك ماه آخرین حقوق و دستمزد وهمچنین مابه‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل

كه به منظور تاسیس حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت خسارت،

اخراج و بازخریدكاركنان مؤسسه ذخیره میشود

این حكم نسبت به ذخایری كه تاكنون در حساب بانكها نگهداری شده است نیز جاری

خواهد بود.

6-ماده 24 قانون كار: درصورت خاتمه قرارداد كار، كار معین یامدت موقت، كارفرما

مكلف است به كارگری كه مطابق قرارداد، یكسال یا بیشتر، به كار اشتغال داشته است

برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل

یكماه حقوق به عنوان مزایای پایان كار به وی پرداخت نماید.

7-جنانجه كارگر پس ازدریافت این سنوات باهمین كارفرماادامه فعالیت(قرارداد)بدهداین

مبلغ مشـمول مالیات است.كه معمولا برای راحتی كار 10% در نظر گرفته می شود هر

چند مورد ایراد است. مبلغ فوق مــــشمول كسورات بیمه ومالیات نیست .

  مزایایی كه مشمول كسر حق بیمه نیست به شرح زیر است


   
بازخرید ایام مرخصی.

   هزینه عائله مندی.

   هزینه سفر و فوق العاده مأموریت
   
عیدی
   
مابه التفاوت كمك هزینه مسكن و خواربار در ایام بیماری.
   
حق شیر.
   
پاداش نهضت

 

 مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مالیات بر درآمد حقوق :

- تصویر: سند مالکیت یا اجاره محل فعالیت

- تصویر: پروانه کسب یا پروانه تولید و …

- تصویر: شناسنامه و کارت ملی

- تصویر: لیست حقوق متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و اعلام تغییرات در ماههای بعد

جرایم مالیاتی پیش بینی شده در فصل مالیات بر حقوق :

۱- عدم ارایه لیست حقوق توسط پرداخت کنندگان حقوق در موعد مقرر و یا تسلیم بر خلاف واقع، موجب تعلق جریمه معادل دو درصد حقوق پرداختی خواهد شد. (ماده ۱۹۷ ق.م.م)

۲- عدم کسر و ایصال بموقع مالیات حقوق توسط پرداخت کنندگان حقوق، مشمول جریمه معادل ۲۰ درصد مالیات پرداخت نشده، خواهد شد. (ماده ۱۹۹ ق.م.م)

سیستم حقوق و دستمزد

حقوق:

 در قسمت حقوق برای هر کارمند اضافات و کسورات تعلق می گیرد.

اضافات حقوق یا حقوق متعلقه عبارتند از:

حقوق مبنا، فوق العاده، شغل، بن لباس، شرایط محیط کار فوق العاده محل خدمت، هزینه اولاد، فوق العاده جذب، کار حد اقل دریافتی، محدودیت از مطب، حق مسکن، بیمه 20 درصد، بیمه عمر، صندوق پس انداز، بیمه جانبازی، فوق العاده ویژه.

کسورات، عبارتند از:

 مالیات ، بیمه عمر، بیمه حقوق 27 درصد، بازنشستگی جاری سرانه تعهدی، حسن انجام کار، وام صندوق ، آتیه سازان صندوق پس انداز.

اضافه کار:

 تا سقفی مبلغ پرداخت می شود و حد اکثر آن 135 ساعت می باشد که سرپرستان یا مدیران بالا به آنها تعلق می گیرد.

 

محاسبه نرخ یک ساعت اضافه کار:

 

حق مسئولیت +برجستگی +فوق العاده جذب و شغل +حداقل دریافتتی +حقوق = فرمول اضافه کار

27% × (اولاد+عائله بندی)- جمع حکم حقوقی= فرمول بیمه

 ضریب مربوطه× ( میزان معافیت) - ( اولاد + عائله مندی  ) - جمع حکم حقوقی = فرمول مالیات

 

کسورات حقوق و مزایا

به مجموع حقوق و مزایای هر یک از کارکنان در دوره ای که لیست حقوق و دستمزد تهیه می گردد حقوق و مزایای ناخالص گویند.

از حقوق و مزایای ناخالص ابتدا کسورات قانونی( شامل بیمه و مالیات) و کسورات اختیاری(مانند قسط وام ، مساعده و ...)کسر و مانده قابل پرداخت به هر یک از کارکنان که مبلغ خالص قابل پرداخت نام دارد محاسبه می گردد.

حق بیمه

طبق قوانین سازمان تأمین اجتماعی هر کارفرما باید ماهانه درصد معینی از حقوق و مزایای هر یک از کارکنان خود را بعنوان حق بیمه سهم کارمند کسر و به همراه حق بیمه سهم کارفرما حد اکثر تا پایان ماه بعد به حسابهای مربوط واریز و ماهانه فهرست کاملی از مشخصات حقوق بگیران و میزان حقوق هر یک از آنها به ادارات تأمین اجتماعی محل ارسال نمایند.

مالیات

کارفرمایان باید هر ماهه مالیات حقوق هر یک از کارکنان خود را طبق جداول مالیاتی محاسبه و از حقوق آنها کسر نموده و حد اکثر ظزف 30 روز ، وجوه کسر شده را به حساب بانکی مخصوص واریز و فهرستی مشتمل بر نام و نشانی حقوق بگیران و میزان حقوق هر یک از آنها به حوزه مالیاتی محل ارائه دهند.
طبقه بندی: دستمزد یا حقوق و قانون بیمه و مالیات (4)، 
برچسب ها: دستمزد، یا، حقوق، و، قانون، بیمه، مالیات (4)،
ارسال توسط محمد فراهانی

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان