تبلیغات
وبـلاگ تـخـصـصـی حـسابداری و حسابرسی - وظایف مودیان مشمول مالیات بر درآمد حقوق و قوانین مربوطه
وبـلاگ تـخـصـصـی حـسابداری و حسابرسی
کفی بالله حسیبا

 

وظایف مودیان مشمول مالیات بر درآمد حقوق و قوانین مربوطه

اهم وظایف مودیان مشمول مالیات بر درآمد حقوق با ذکر مواد قانونی و بندهای مهم بنحوی

که عدم رعایت آن مشمول جریمه میگردد.

اول:اشخاص مشمول مالیات بر درآمد حقوق

درآمدی را که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگراعم از حقیقی یاحقوقی) در قبال تسلیم

نیروی کارخود بابت اشتغال درایران برحسب مدت یا کار انجام یافته بطور نقدیاغیرنقدتحصیل

می کند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. (ماده ۸۲ ق.م.م)

دوم:درآمد مشمول مالیات حقوق

 درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای

مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پـس از کسر معافیـت های

مقرر در این قانون. (ماده ۸۳ق.م.م)

سوم:میزان معافیت

میزان معـافیـت بر اسـاس مـاده ۸۴ تا مـیزان یکـصد و پنـجاه برابر حداقل حقـوق مبنای جدول

حقوق موضوع ماده(۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- درآمـــــد

سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک

یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می شود.

چهارم:نرخ مالیات

نرخ مالیات بر درآمد حقوق نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام

هماهنگ پرداخت کارکــنان دولت مصــوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ پـس از کـسر معافیـت های مقرر در

این قانون به نرخ مقطـــوع ده درصد و در ســایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های

مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ ده درصد و نسبــــت به مـــازاد آن به

نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود. (ماده ۸۵ ق.م.م)

پنجم:تکلیف پرداخت کننده گان حقوق

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند، مالیات را طبـق مقررات

ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و

نشانی دریافت کنـندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و درماههای

بعد فقط تغییرات را صورت دهند. (ماده ۸۶ ق.م.م)

ششم:استرداضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق

طبق مقررات مستر خواهد شد مشروط باین که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن

سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار

گیرد. (ماده ۸۶ ق .م.م)

هفتم:درآمدهای معاف از پرداخت مالیات حقوق:

- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری پایان خدمت و خسارات اخراج و بازخرید خدمت و

وظیفه یا مستمـری پرداخـتی به وراث و حق سنوات و حقـوق ایام مرخـصی اسـتفاده نشده

که در موقع بازنشـــستگی یا از کـــارافـــتادگی به حـــقوق بگیر پرداخت می شــــود. (بند ۵

ماده ۹۱ ق.م.م)

- هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل (بند ۶ ماده ۹۱ ق.م.م)

- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن (بند ۹ماده ۹۱ ق.م.م)

- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت

سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد.

(بند ۸ ماده ۹۱ ق.م.م)

- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع

ماده (۸۴) این قانون (بند ۱۰ ماده ۹۱ ق.م.م)

- خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار ماموران

کشوری گذارده می شود. (بند ۱۱ ماده ۹۱ ق.م.م)

- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا به

وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبت پرداخت کند (بند

۱۲ ماده ۹۱ ق.م.م)

- مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴)

این قانون (بند ۱۳ ماده ۹۱ ق.م.م)

- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی،

مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و

آزادگان (بند۱۴ ماده ۹۱ ق.م.م)

- پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان مشاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود. (ماده ۹۲ ق.م.م)

هشتم:مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مالیات بر درآمد حقوق

- تصویر: سند مالکیت یا اجاره محل فعالیت

- تصویر: پروانه کسب یا پروانه تولید و …

- تصویر: شناسنامه و کارت ملی

- تصویر: لیست حقوق متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و اعلام تغییرات در

ماههای بعد

نهم: جرایم مالیاتی پیش بینی شده در فصل مالیات بر حقوق

۱- عدم ارایه لیست حقوق توسط پرداخت کنندگان حقوق در موعد مقرر و یا تسلیم بر خلاف

واقع، موجب تعلق جریمه معادل دو درصد حقوق پرداختی خواهد شد. (ماده ۱۹۷ ق.م.م)

۲- عدم کسر و ایصال بموقع مالیات حقوق توسط پرداخت کنندگان حقوق، مشمول جریمه

معادل ۲۰ درصد مالیات پرداخت نشده، خواهد شد. (ماده ۱۹۹ ق.م.م)
طبقه بندی: وظایف مودیان مشمول مالیات بر درآمد حقوق و قوانین مربوطه، 
برچسب ها: وظایف، مودیان، مشمول، مالیات، بر درآمد حقوق، و، قوانین، مربوطه،
ارسال توسط محمد فراهانی

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان